14349208_10100646130451561_82935239_n
Колаж на Роберт Атанасовски

(më poshtë në Shqip)

Ве повикуваме на отворена дискусија и дружба во паркот на ул. Букурешка, Тафталиџе I, Скопје, во сабота, на 17 септември, 13:00-17:00 часотВоздухот кој го дишеме, водата, природните богатства и јавниот простор се наши, заеднички. Сите сме засегнати. 

Повеќе неформални граѓански иницијативи никнаа застанувајќи во одбрана на своите населби и заедничките добра по кои бескрупулозно посегаат општинските власти преку лукративни и целосно неиздржани проекти за урбани градби. Повеќекатници, нефункционални катни гаражи и приватни објекти забрзано се појавуваат во населени места со и онака малку зеленило и каде што за нив нема место. 

Соседи и сосетки во неколку скопски општини се самоорганизираа и на разни начини се борат за зачувување на малкуте зелени површини, паркови, игралишта и други јавни простори кои се најдоа на мета на спорни нови ДУП-ови (детални урбанистички планови). 

Активист/к/и од иницијативата Охрид ЅОЅ неуморно работат за да ја анимираат јавноста за еколошката катастрофа која го демне Охридското езеро поради планови за градба на самиот брег. Во Битола, здружени жители се спротиставија на сомнителна продажба на значаен јавен објект, Офицерскиот дом. Во Штип, одбраната на паркот „8 ноември“ од уништување ги размрда и здружи соседите. Битката против енормното загадување во повеќе урбани средини во Македонија ја водат низ годините најразлични иницијативи и здружени граѓан/к/и. 

– Што може да споделиме од досегашното искуство и како да се зајакнеме?

– Колкава е солидарноста која ја покажуваме едни кон други додека сите сме зафатени водејќи ја својата битка?

– Кои се механизмите на долг рок преку кои би можело ефективно да се обезбеди граѓанско влијание во донесувањето на одлуки за урбанистичко планирање?

На овие теми ќе дискутираме со неколку неформални иницијативи кои ќе не` запознаат со нивните aктивности до сега, проследено со отворена дискусија. Охрабруваме сечие видување и придонес во дискусијата.

Колку сте вие информирани за она што се случува со јавниот простор и заедничките добра во земјава? 

Настанот е подржан од програмата Цивика Мобилитас.

Линк до наста14355869_10100646130421621_1227305458_nнот на Facebook

_______________________________

Në mbrojtje të hapsirës publike dhe të mirave të përgjithshme Ditën e Shtunë, me 17 Shtator, me fillim në ora 13, mblidhemi në parkun në rrugën Bukureshka, në Taftalixhe I, Komuna Karposh, Shkup.

Ju ftojmë në diskutim dhe shoqërim në parkun në rrugën Bukureshka, sepse ajri të cilin e thithim, ujin, pasuritë natyrore dhe hapsira publike janë tonat të përbashkëta. Të gjithëve na tangon.

Më tepër inicijativa qytetare lindën duke u vendosur në mbrojtje të lagje etë tyredhe të mirave të përbashkëta pas të cilave në mënyrë të paskrupullt janë mysuer autoritetet komunale përmes projekteve lukrative dhe plotësisht të paqëndrueshme për ndërtime urbane. Objekte shumëekatëshe, parkingje jofunksionale në më shumë kate si dhe objekte private po paraqiten në mënzrë të përshpejtuar në vendbanime që gjithsesi kanë shumë pak hapsira të gjelbërta dhe ku për këto ndërtime nuk ka hapsirë.

Komshinjtë në disa komuna të Shkupit u vetorganiyuan dhe në forma të ndrzshme po luftojnë për rruajtjen e hapsirave të vogla të gjelbërta të ngeluar, parqeve, kopshteve dhe hapsirave tjera publike të cilat u gjendën në cakun e PDU-ve (planeve detale urbanistike) të kontestuara.

Aktivistë të inicijativës Ohri SOS po punojnë në mënyrë të palodhshme për ta animuar publikun për katastrofën ekologjike e cila I kërcënohet Liqenit të Ohrit për shkak të planeve për ndçrtim në vet bregun e liqenit. Në Manastir qztetarë të përbashkuar iu kundërvunë shitjes së dyshimtë të një objekti të rëndësishëm, Shtëpisë së oficerëve. Nç Shtip, mbrojtja e parkut “8 Nëntori” i mobiliyoi dhe bashkoi komshijtë. Lufta kundër ndotjes enorme në më shumë hapsira urbane në Maqedoni po vazhdon të zhvillohet disa vite nga ana e inicijativave dhe organiyatave të ndryshme qytetare.

– Çka mund të ndajmë nga përvoja e deritanishme dhe sit ë përforcohemi?
– Sa është solidariteti I shprehur mes grupeve përderisa jemi të gjithë në të njejtën luftë?
Cilat janë mekaniymat afatgjatë ërmes të cilëve do të mundeshte në mënzrë efektive te sigurohet ndikim qytetar në sjelljen e vendimeve për planifikimin urbanistik?

Në këto tema do të diskutojmë me disa inicijativa joformale të cilat do të na njoftojnë me betejat e tyre të deritanishme, të ndjekura me diskutim të hapur.

Inkurajojmë pikpamje dhe kontribut të gjithsecilit në diskutim.

Sa ju jeni të informuar për atë që ndodh në hapsirën publike në vendin tone?