Македонија – Земја на стечајни работници!

Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата во периодот од 2000...

Работнички кооперативи – „Социјалистички острови“ во капиталистичкото море

„Во одреден стадиум на развој, материјалните производствени сили во општеството доаѓаат во конфликт со постојните односи на производство или со...