Нашето општество е сѐ уште заложник на традиционалните и патријархални механизми на мислење и живеење. Тие играат клучна улога во креирање на политиките, носењето на законите и институционалната пракса, притоа генерирајќи постојана општествена неправда – родова неправда, која го уништува потенцијалот за прогрес на нашето општество. Ние денес јасно и гласно кажуваме – без потполна родова еднаквост нема ни демократија, ниту социјална правда!

Прифаќајќи ги и градејќи на принципите и вредностите на феминистичкото движење и историската борба за слобода и еднаквост, ЛД Солидарност стои со сите оние кои го креваат својот глас во борбата против родовата нерамноправност, сексизмот и мизогинијата. Ние активно стоиме против сите видови на неправда во општеството, и токму затоа го славиме историското наследство на женската борба за праведно општество.

Неправдата и насилството врз жените во Македонија, е искуство кое тие го преживуваат секојдневно во сите аспекти на своето живеење. Власта на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, во последните години упорно воведува нови политики, закони и води кампањи за ре-традиционализација на општеството во Македонија. Наметнувајќи ни го нивниот задрт патријархализам, оваа власт ги сведува жените на родилки и домаќинки, речиси одземајќи им го правото на избор, и активно подривајќи го нивниот личен интегритет преку стигматизација на женската слобода.

Воедно, оваа власт придонесува за уште поголема економска неправда врз жените. Нивните законски измени директно влијаат врз нееднаквоста во примањата како и врз правото на користење на боледување. ЛД Солидарност е против начинот на кој се воведе минималната плата во Македонија, која освен што е најниска во регионот, не важи за текстилната и кожарската индустрија. Токму во секторите во кои во големо мнозинство се вработени жени, власта врши „невидлива“ дискриминација. Фактот што политиките и законските решенија остануваат „родово слепи“ не покажува на нивната неутралност кон родовата социјална неправда во Македонија, туку зборува за скриена заложба за продлабочување на родовата нееднаквост.

ЛД Солидарност им го честита 8 Март на сите граѓани на Република Македонија. Притоа, нагласуваме дека не се само жените тие кои треба да се еманципираат. Ние сметаме дека целокупното општество треба да се еманципира во идејата и визијата за еднаквост. Токму затоа, ЛД Солидарност ги повикува сите граѓани на солидарно и сложно делување во борбата за еднаквост, искоренување на долготрајната неправда, и ослободување на нашето општество од родово-базираното насилство и угнетување. Од образованието до здравството, економијата и културата, во сите општествени пракси ќе се бориме за ослободување на жените од систематската репресија и неправда. За нас прифатлива е само целосна слобода и рамноправност помеѓу жените и мажите. Тоа е минимумот врз кој може да се изгради едно прогресивно, демократско, и социјално праведно општество.

Ќе победиме!

* * *

Shoqёria jonё ёshtё ende peng e mekanizmave tradicionale dhe patriarkale tё tё menduarit dhe tё jetuarit. Ato luajnё rol kyç nё krijimin e politikave, sjelljen e ligjeve dhe praktikёs institucionale e cila gjeneron padrejtёsi tё vazhdueshme shoqёrore – padrejtёsi gjinore. LM Solidariteti mirret me çrrёnjёsimin e tё gjitha llojeve tё padrejtёsive shoqerore dhe pёr atё qёllim qёndron fortё pas trashёgimisё historike tё luftёs sё femrave pёr njё shoqёri te drejtё dhe pёr barazi gjinore tё plotё.

Potenciali pёr progres nё shoqёrinё tonё ёshtё i shtypur edhe nga shtypja dhe diskriminimi i femrave. Nuk janё femrat ato qё duhet tё emancipohen, ne mendojmё qё e tёrё shoqёria duhet tё emancipohet nё idenё dhe vizionin e barazisё. LM Solidariteti mundohet pёr principet dhe vlerat e lёvizjes feministe tё ndara me luftёn e pandёrprerё pёr liri dhe barazi gjatё historisё. Ne ju ftojmё nё veprim solidar dhe tё bashkuar pёr tejkalimin e tё gjitha praktikave represive shoqёrore dhe institucionale tё cilat i shtypin femrat dhe njёkohёsisht tёrё shoqёrinё.

Padrejtёsia dhe dhuna ndaj femrave ёshtё pёrvojё tё cilёn ato e pёrjetojnё cdo ditё nё sfera tё ndryshme tё jetёs. Pushteti nё vitet e fundit me kёmbёngulje fut politika tё reja, ligje dhe udhёheq kampanja pёr ri-tradicionalizimin e shoqёrisё nё Maqedoni me çka goditja direkte bёhet ndaj femrave. Vlerat e reja shoqёrore tё cilat pushteti i promovon, nuk janё asgjё mё shumё sesa kthim nё njё tё kaluar tё tmerrshme nga e cila luftojmё tё lirohemi, si dhe mbyllje nё mentalitetin e errёt patriarkal. Sfida para nesh ёshtё shumё e madhe, lufta pёr barazi gjinore ёshtё totale. Nga arsimi e deri te shёndetёsia, ekonomia dhe kultura, do tё luftojmё pёr lirimin e grave nga represioni sistematik dhe padrejtёsia nё tё gjitha veprimet shoqёrore. Pёr ne ёshtё e pranueshme vetёm barazi e plotё mes meshkujve dhe femrave. Ky ёshtё minimumi mbi tё cilin mund tё ndёrtohet njё shoqёri e shёndoshё, progresive dhe e lirё.

Bindjet dhe mendimet asimetrike shoqёrore pasqyrohen nё sferёn ekonomike ku procedurohet pabarazia ekonomike nё mundёsitё pёr ekonominё “e lirё” tё tregut dhe padrejtёsinё sociale nё lidhje me tё ardhurat dhe tё drejtat e punёs sё gruas. Ndryshimet e reja ligjore tё cilat ky pushtet i solli, nё mёnyrё direkte ndikojnё mbi pabarazinё nё tё ardhurat si dhe mbi tё drejtёn e pёrdorimit tё pushimit mjekёsor. LM Solidariteti ёshtё kundёr mёnyrёs me tё cilёn u sjell paga minimale , e cila pёrveç qё ёshtё mё e ulta nё regjion, ajo nuk vlen pёr industrinё e tekstilit dhe tё lёkurёs. Pikёrisht nё sektoret nё tё cilat shumica e tё punёsuarve janё gra, pushteti bёn diskriminim “tё padukshёm”. Fakti qё politikat dhe vendimet ligjore mbeten “tё verbёra pёr gjinitё”, nuk tregon pёr neutralitetin i tyrё ndaj padrejtёsisё gjinore sociale nё Maqedoni, mirёpo mё shumё flet pёr angazhimin e fshehur pёr mbajtjen nё jetё tё pabarazisё gjinore.

Angazhimet e LM Solidariteti pёr barazi gjinore paraqesin sfidё shoqёrore dhe pёr kёtё arsye ju ftojmё nё shoqёrim tё forcave nё luftёn pёr barazi dhe angazhim pёr politika tё cilat nё mёnyrё direkte do tё luftojnё pёr çrrёnjёsimin e kёsaj padrejtёsie tё gjatё dhe lirimin e shoqёrisё tonё nga njё formё e tmerrshme e dhunёs dhe shtypjes.

LM Solidariteti ua uron 8 Marsin tё gjithё qytetarёve tё Republikes sё Maqedonisё me qёllim t’i vetёdijёsojё tё gjithё pёr rёndёsinё e barazisё sё femrave dhe meshkujve pёr ardhmёrinё tonё. Shtypja dhe dhuna ndaj femrave ёshtё e papranueshme, lufta kundёr tyrё ёshtё e pёrditshme kurse angazhimi pёr liri dhe barazi ёshtё i pёrjetshёm.

Do tё fitojmё!

cropped-header631